Ton                                                              TONE                                                                                                                                     NOISE